Protocol Ondersteuning en begeleiding

Protocol Ondersteuning en begeleiding

Protocol Ondersteuning en begeleiding

Ieder jaar wordt er gekeken of er nog wijzigingen zijn wat betreft de ondersteuning en begeleiding op school. Dit wordt in het 'protocol ondersteuning en begeleiding' vastgelegd. Hieronder de belangrijkste wijzigingen. 
 
Kwaliteitscriteria externe deskundigen
Vanuit het project hoogbegaafdheid vanuit het samenwerkingsverband is er nagedacht over het verbeteren van de samenwerking met externe hulpverleners, Socrates heeft besloten de adviezen die zij geven over te nemen. 
 
Kwaliteitscriteria voor externe aanbieders van diensten op het gebied van o.a. hoogbegaafdheid:
  • Instantie / deskundige werkt handelings- en oplossingsgericht, wat onder andere blijkt uit een plan- en doelmatige aanpak, aandacht voor wisselwerking tussen kind, school en gezin, en aandacht voor eigenaarschap en zelfregie (inzet hulpverlening zo lang als nodig en zo kort als kan);
  • Instantie / deskundige is gericht op de samenwerking tussen school en ouders en kan professioneel handelen in situaties waarbij de relatie tussen school en ouders onder druk staat. Uitgangspunt is het welbevinden en de ontwikkeling van het kind;
  • Scholen en ouders hebben beide goede ervaringen met de instantie/deskundige;
 
Voorwaarden voor de uitvoer van onderzoek door extern deskundige
Daarnaast geven wij - mét toestemming van de auteur - onderstaande tekst specifiek met betrekking tot de uitvoer van psychologisch onderzoek door externen mee, als voorbeeld voor het maken van afspraken met ouders hieromtrent. Deze tekst is afkomstig uit het boek 'Kei in hoogbegaafdheid', Jan Kuipers (2018). 
 
"Het inschakelen van een extern deskundige"
Het kan voorkomen dat u als ouder niet tevreden bent over ons beeld van uw kind. Om die reden kunt u zelf een extern deskundige inschakelen of een second opinion vragen. In het belang van een goede samenwerking met u en in het belang van uw kind willen we u graag wijzen op het volgende: 
Indien u zelf een psychologisch of ander onderzoek door een deskundige laat uitvoeren, zullen we deze resultaten betrekken bij onze aanpak als:
  • het een gekwalificeerd onderzoeker betreft;
  • hij/zij aantoonbare ervaring heeft met basisschoolleerlingen;
  • er sprake is onafhankelijk advies;
  • wij als school inbreng hebben in het bepalen van de onderzoeksvraag;
  • wij als school mondeling en schriftelijk worden geïnformeerd over de volledige uitslag.
Wanneer u een extern deskundige kiest die niet aan deze criteria voldoet, voelt de school zich niet verplicht om de uitkomsten van het onderzoek over te nemen."

De vertrouwenspersoon op onze school is Nancy Bijeman-Relleke. Zij is bereikbaar via 0229-707721 of n.relleke@talenthoorn.nl

Klik hieronder voor het protocol ondersteuning en begeleiding:
Protocol ondersteuning en begeleiding Socrates 2022-2023
 

Kind aan het woord

Op school leren we van elkaar.