Leerlingenzorg

Ieder kind verdient de aandacht en zorg waaraan het behoefte heeft. Dat is ons uitgangspunt als het gaat om leerlingenzorg.

Leerlingenzorg

Ieder kind verdient de aandacht en zorg waaraan het behoefte heeft. Dat is ons uitgangspunt als het gaat om leerlingenzorg.
Vanaf de eerste dag dat uw kind onze school bezoekt, wordt zijn/haar ontwikkeling zo nauwkeurig mogelijk gevolgd. Dit gebeurt door observatie, het nakijken en beoordelen van het dagelijkse werk, het afnemen van toetsen en het verzamelen van aantekeningen over de resultaten.
 

Kwaliteitscoördinator

Op IKC Socrates is de kwaliteitscoördinator (KC-er) de deskundige als het gaat om leer- en/of gedragsproblematiek. De KC-er adviseert en ondersteunt ouders met het aanvragen van ONL (Onderwijs Zorg Nederland) voor kinderen met dyslexie en dyscalculie, en helpt zo nodig bij het aanvragen van opvoedingsondersteuning in de thuissituatie. Ouders kunnen ook advies inwinnen bij de KC-er op het gebied van ADHD, Autisme, en andere gedragsstoornissen.

De kwaliteitscoördinatoren op IKC Socrates zijn:
- Chantal Sjerps
- Saskia Buchner
- Keshia Kolleman
 

Groepsbespreking en ondersteuningsteam

De leerteams hebben drie keer per jaar een leerteambespreking met de KC-er.  Als het nodig is een individueel kind uitvoeriger te bespreken, dan zal dit gebeuren in een leerlingbespreking. 
 
Indien de leerkracht en KC-er een kind na een leerlingbespreking nog breder besproken willen hebben of er moet nader onderzoek worden gedaan, dan wordt het kind ook in het zogenaamde Ondersteuningsteam (OT) besproken. Het Ondersteuningsteam bestaat uit een gedragswetenschapper, P2O'er, de directeur, de KC-er en de leerkracht(en) van het kind. Op schoolmaatschappelijk werk of andere instanties worden op afroep een beroep gedaan. Het OT geeft advies aan leerkrachten en ouders. We vragen ouders altijd aanwezig te zijn tijdens deze bespreking.
 
Indien IKC Socrates niet meer aan de onderwijsbehoefte van het kind kan voldoen, zal de school, in overleg met de ouders en de consulent, voor een passende onderwijsplek zorgen.
 

Toetsing

Twee keer per jaar worden er Cito toetsen afgenomen in de groepen 3 t/m 8. Deze landelijke toetsen meten wat de kinderen hebben geleerd. De scores worden op de rapporten vermeld.

Met alle gegevens en de indruk van de leerkracht wordt uiteindelijk in groep 8 het schooladvies gegeven voor het voortgezet onderwijs.

T.a.v. gedrag gebruiken we de Leerkracht Scol in de groepen 3 t/m 8  en aanvullend de Leerling Scol in de groepen 6 t/m 8.  In de groepen 1 en 2 zetten we KIJK! in voor het volgen van de sociaal-emotionele en cognitieve ontwikkeling.

Ouder aan het woord

Mijn kind voelt zich veilig op Socrates.